Stiftung CORDARE

Am Anfang der Stiftung Cor­dare stand der Gedanke, hil­fe­suchen­den Men­schen, ins­beson­dere begabten Kindern und Jugendlichen in ärm­lichen Ver­hält­nis­sen eine angemessene Aus­bil­dung zu ermöglichen. Die Grün­dung im Jahre 2016, dem Jahr der Barmherzigkeit, war denn auch kein Zufall. Die Besin­nung auf die Barmherzigkeit drängt uns vielmehr dazu, sie in unserem täglichen Leben zu ver­wirk­lichen. Die Unter­stützung von Bedürfti­gen kann näm­lich von den Chris­ten nicht nur als Hob­bybeschäf­ti­gung ange­se­hen werden.

Genau dieser Auf­trag, die Barmherzigkeit im All­t­ag zu ver­wirk­lichen, liegt der Stiftungser­rich­tung zugrunde. Der Stiftungsname Cor­dare leit­et sich vom lateinis­chen Wort mis­eri­cor­dia (Barmherzigkeit) ab, dessen Bedeu­tung – ety­mol­o­gisch gese­hen – auf drei andere lateinis­che Worte zurück­zuführen ist, näm­lich miser (arm), cor (Herz) und dare (geben) – daher cor­dare, das Herz geben.

Die Stiftung Cor­dare ist gemein­nützig. Die Spenden wer­den entsprechend dem Stiftungszweck vol­lum­fänglich für die Bedürfti­gen ver­wen­det. Der Stiftungsrat und die Vor­standsmit­glieder verzicht­en auf jegliche Entschädi­gun­gen und garantieren eine zweck­mäs­sige und kostengün­stige Verwaltung.

Stiftungszweck ist ins­beson­dere die Unter­stützung begabter Kinder und Jugendlich­er durch geeignete Schüler- und Stu­den­ten­stipen­di­en­pro­gramme. Der Nach­wuchs, welch­er soziale, finanzielle oder kul­turelle Hür­den zu über­winden hat, soll im Bere­ich der Wis­senschaft gefördert wer­den. Die entsprechen­den Stipen­di­en wer­den einzig im Rah­men von Auss­chrei­bun­gen vergeben.

Daneben wer­den weit­ere car­i­ta­tive und kirch­liche Ein­rich­tun­gen unter­stützt, die wertvolle Arbeit in unser­er Gesellschaft leis­ten und Schwest­ern aus kon­tem­pla­tiv­en Ordens­ge­mein­schaften, die nur auf Spenden angewiesen sind.

Die Stiftung Cor­dare wurde von Dr. habil. Robert Biel anlässlich seines sil­ber­nen Priester­ju­biläums im Jahre 2016 ins Leben gerufen.

Stiftungsvorstand

Dr. Habil. Robert Biel

Grün­der und Präsident  Urodz­ił się w Rad­goszczy. Liceum ogól­nok­sz­tałcące ukończył w Dąbrowie Tarnowskiej. W 1985 roku wstąpił do Wyższego Sem­i­nar­i­um Duchownego w Tarnowie. Święce­nia kapłańskie przyjął 25 maja 1991 roku. Jako neo­prezbiter pra­cow­ał w Żeleźnikowej Wielkiej. W 1992 roku pod­jął stu­dia dok­toranck­ie z zakre­su teologii pas­toral­nej na Leopold-Franzens-Uni­ver­sitätw Inns­brucku. W trak­cie studiów pełnił obow­iąz­ki kapelana w Domu Gen­er­al­nym Sióstr Miłosierdzia (Barmherzige Schwest­ern). W 1997 roku obronił pracę dok­torską: Lebens- und Todesze­ichen der Kirche in Polen nach der Wende. Po powro­cie do kra­ju od 1998–2006 pełnił obow­iąz­ki dyrek­to­ra Wydawnict­wa Diecezji Tarnowskiej Bib­los. W 2003 roku został mianowany wikar­iuszem biskupim ds. zakon­nych. Funkcję tę pełnił przez 10 lat. Jed­nocześnie został prze­wod­niczą­cym Diecez­jal­nej Rady ds. Osób Kon­sekrowanych. W 2003 roku powołany do Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej, a w roku 2010 Rady Biskupiej. W 2006 roku został mianowany kanon­ikiem gremi­al­nym i kus­toszem Kapituły Kole­giack­iej w Nowym Sączu. Na spotka­niu CCPE (Con­sil­i­um Com­mis­sion­um Pres­byter­al­i­um Europae) zrzesza­jącej przed­staw­icieli rad kapłańs­kich z Europy w Mari­astein (Szwa­j­caria) we wrześniu 2008 roku został wybrany do 5 osobowego Prezy­di­um. Na początku jego ścież­ki naukowej były stu­dia filo­zoficzno-teo­log­iczne zwieńc­zone w Sem­i­nar­i­um Duchownym 1991 roku obroną pra­cy mag­is­ter­skiej pt. Apri­o­ryzm Lud­wi­ka Feuer­bacha inter­pre­tacji religii. Po powro­cie ze studiów w Inns­brucku rozpoczął pracę naukowo-dydak­ty­czną. 26 maja 1997 został mianowany starszym asys­ten­tem, a w 2003 roku adi­unk­tem na Wydziale Teo­log­icznym Papieskiej Akademii Teo­log­icznej Sekc­ja w Tarnowie. 6 kwiet­nia 2013 otrzy­mał tytuł dok­to­ra habil­i­towanego na Katolickim Uni­w­er­syte­cie Lubel­skim. Rozprawa habil­i­ta­cyj­na: Koś­ciół Wielkiej Sobo­ty. Paschal­na wiz­ja Koś­cioła w uję­ciu kar­dy­nała Kur­ta Kocha. Jest członkiem Pol­skiego Sto­warzyszenia Pas­toral­istów oraz PosT – Net­zw­erk der mit­tel- und osteu­ropäis­chen Pas­toralthe­ologin­nen und Pas­toralthe­olo­gen. Autor pon­ad stu pub­likacji, które ukaza­ły się w ośmiu kra­jach oraz tłu­macz kilku pozy­cji książkowych.

JAN Kiełbasa

Stel­lvertre­tender Vorsitzender  Urodz­ił się 13 czer­w­ca 1970 w Tarnowie. W lat­ach 1985 ‑1989 uczęszczał do Pry­wat­nego Liceum prowad­zonego przez oo. Bernar­dynów w Kalwarii Zebrzy­dowskiej, następ­nie w lat­ach 1989 1991 ukończył Studi­um Eko­nom­iczne w Tarnowie. Absol­went Papieskiej Akademii Teo­log­icznej w Krakowie, Wydzi­ał Teo­log­iczny w Tarnowie. Zawodowo od samego początku związany z rynkiem kap­i­tałowym w Polsce. Pra­cown­ik najpierw Cen­tral­nego Domu Mak­ler­skiego Banku PeKaO SA, następ­nie pra­cown­ik Krakowskiego Domu Mak­ler­skiego a od 1997 roku związany z Domem Mak­ler­skim BDM SA, gdzie od 2001 roku pełni funkc­je dyrek­to­ra Odd­zi­ału w Tarnowie. W życiu poza­za­wodowym związany ze Szkołą Nowej Ewan­ge­liza­cji im. św. Józe­fa w Tarnowie oraz diecez­jal­ny­mi ośrod­ka­mi for­ma­cyjny­mi orga­nizu­ją­cy­mi Week­endy dla Zakochanych. W życiu rodzin­nym – żona Anna oraz trzech synów: Jakub, Fran­ciszek oraz Antoni. Pas­je rodzinne to wspólne muzykowanie oraz wędrów­ki górskie. 

MaG. Marek Syrek

Stel­lvertre­tender Vorsitzender  Urod­zony w 1971 r. w Tarnowie. Absol­went I Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego im. K. Brodz­ińskiego w Tarnowie. W lat­ach 1990–1995 stu­dent Wydzi­ału Prawa i Admin­is­tracji Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego w Krakowie. Pod­czas studiów angażował się w udzielanie pomo­cy osobom potrze­bu­ją­cym poprzez pracę w charak­terze wolon­tar­iusza w Ośrod­ku Inter­wencji Kryzysowej w Krakowie. W późniejszym okre­sie współpra­cown­ik Parafi­al­nego Odd­zi­ału Car­i­tas w Parafii pw. NMP Królowej Pol­s­ki w Tarnowie – Moś­ci­cach. Wykonu­je zawód sędziego w Sądzie Okrę­gowym w Tarnowie. 

Stiftungsrat

dr. med. Robert Jachym

Stiftungsrat­spräsi­dent Robert Jachym jest absol­wen­tem Col­legium Medicum Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego w Krakowie – lekarzem spec­jal­istą chorób wewnętrznych oraz far­makologii klin­icznej. Wielo­let­ni pra­cown­ik naukowy CM UJ w Zakładzie Far­makologii Klin­icznej. Pody­plo­mowo ukończył stu­dia z zakre­su zarządza­nia w ochronie zdrowia. Założy­ciel i współwłaś­ci­ciel Klini­ki Stom­a­tologii Este­ty­cznej Rodent. Intere­su­je go kry­ty­czne spo­jrze­nie na nowoczesne tech­nolo­gie w medy­cynie i stom­a­tologii. Pry­wat­nie mąż lekar­ki Bar­bary Borowskiej-Jachym i ojciec trzech córek. Miesz­ka w Krakowie. 

mag. Małgorzata Orawska

Stel­lvertre­tende Vorsitzende  Urodz­iła się w Tarnowie. Z wyk­sz­tałce­nia ped­a­gog i ani­ma­tor kul­tu­ry. Absol­wen­t­ka Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego im. Tadeusza Koś­ciusz­ki w Dąbrowie Tarnowskiej. Stu­dia wyższe ukończyła na Wydziale Ped­a­gog­iczno-Artysty­cznym Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Cieszynie. W lat­ach 80. pra­cow­ała w Miejsko-Gmin­nym Domu Kul­tu­ry w Żab­nie oraz Wojew­ódzkim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Tarnowie. Od 1989 roku miesz­ka w Skoc­zowie na Śląsku Cieszyńskim. Pracu­je w oświa­cie. Z racji pasji i zawodu (ped­a­gog szkol­ny, ter­apeu­ta, dorad­ca zawodowy) od lat współpracu­je z wielo­ma insty­tuc­ja­mi i orga­ni­za­c­ja­mi wspier­a­ją­cy­mi rozwój dzieci i młodzieży na różnych eta­pach edukacji. Autor­ka tomików poezji: “Margery­t­ki” i “Nen­u­fary”, redak­tor­ka kilku­nas­tu pub­likacji region­al­nych, miłośnicz­ka arteter­apii, a także członk­i­ni scholi litur­gicznej “Coram Deo” przy Parafii NMP Królowej Pol­s­ki w Ustro­n­iu – Her­man­i­cach. Mężat­ka, mama Łukasza i Mikołaja. 

mag. Aniceta Kawa-Maryniak

Mit­glied des Stiftungsrats  Urod­zona w Tarnowie. Z zawodu far­ma­ceut­ka. Ukończyła Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego im. Tadeusza Koś­ciusz­ki w Dąbrowie Tarnowskiej. Następ­nie stu­diowała na Wydziale Far­ma­cji Akademii Medy­cznej w Krakowie. Po stu­di­ach zamieszkała w Krakowie i rozpoczęła pracę asys­ten­ta w V Wojskowym Szpi­talu Klin­icznym, gdzie w roku 1994 zro­biła spec­jal­iza­cję z far­ma­cji aptecznej. W lat­ach 1995–1999 była kierown­ikiem hur­towni leków Humed. W roku 1999 przeniosła się wraz z rodz­iną do Warsza­wy, gdzie do 2011 była kierown­ikiem kilku pry­wat­nych aptek. Od 2011 jest kierown­ikiem hur­towni far­ma­ceu­ty­cznej For­farm. Od 1991 roku jest żoną Lecha Mary­ni­a­ka oraz matką dwo­j­ga dzieci: Natalii oraz Alana . Potrze­bę niesienia pomo­cy drugiemu człowiekowi Anic­eta wyniosła z domu rodzin­nego i te wartoś­ci starała się przekazać swoim dzieciom. Wraz z mężem brała udzi­ał w wielu akc­jach chary­taty­wnych. Obec­nie od kilku lat są w pro­gramie “Adopcji na Odległość” dziec­ka na Sri Lance. 

mag. Jolanta Kosiniak

Mit­glied des Stiftungsrats  Rad­ca prawny, członek Okrę­gowej Izby Rad­ców Prawnych w Krakowie. Zawodowo zaj­mu­je się doradztwem prawnym dla firm. Wspiera strony w pro­ce­sie negoc­jacji i spraw sądowych. Mężat­ka, mama dwóch synów. 

Prälat dr. Adam Nita

Mit­glied des Stiftungsrats  Pochodzi z Klęczan (k. Rzes­zowa), egza­min dojrza­łoś­ci złożył w Liceum Chemicznym w Pustkowie Osied­lu. W 1985 roku rozpoczął stu­dia filo­zoficzno-teo­log­iczne w Wyższym Sem­i­nar­i­um Duchownym w Tarnowie. Święce­nia kapłańskie przyjął w 1991 roku. Jako neo­prezbiter pod­jął pracę dusz­paster­ską w parafii św. Stanisława Kost­ki w Tarnowie. W 1994 roku został skierowany na stu­dia spec­jal­isty­czne z prawa kanon­icznego na Uni­w­er­syte­cie Navar­ra w Pam­pelu­nie. Po zdoby­ciu tytułu dok­to­ra (1998) powró­cił do kra­ju i pod­jął pracę w Kurii Diecez­jal­nej w Tarnowie najpierw jako notar­iusz, a w lat­ach 2004–2014 jako kan­clerz Kurii. Cały czas pełni też obow­iąz­ki sędziego Sądu Biskupiego. W 2008 roku został obdar­zony god­noś­cią Kapelana Jego Świą­to­bli­woś­ci, a później kanon­i­ka gremi­al­nego Kapituły Kat­e­dral­nej w Tarnowie. W 2014 pod­jął obow­iąz­ki pro­boszcza parafii kat­e­dral­nej oraz dziekana dekanatu Tarnów Południe. 

Tätigkeit

Die Stiftung Cor­dare erteilt Stipen­di­en für begabte Kinder und Jugendliche.

Die jährlichen Stipen­di­en für die Schüler betra­gen 2000 PLN (= 500 Euro) und für Stu­den­ten 3000 PLN (= 750 Euro). Die Kan­di­dat­en wer­den von deren Lehrern und Priestern vorgestellt und geprüft.

Stu­di­en­jahr 2021/2022

Zarząd Fun­dacji CORDARE przyz­nał stype­ndi­um  31 osobom.

Do Grona Stype­ndys­tów CORDARE weszło  13 stu­den­tów oraz 18 uczniów.

Stu­di­en­jahr 2020/2021

W tym roku do Grona Stype­ndys­tów zak­wal­i­fikowano 26  osób (13 stu­den­tów i 13 uczniów).

Stu­di­en­jahr 2019/2020

Fun­dac­ja przyz­nała stype­ndi­um 30 osobom. Ufun­dowano  13 stype­ndiów stu­denc­kich oraz 17 stype­ndiów uczniows­kich. Jeden z uczniów został pod­wójnie wyróżniony, gdyż  otrzy­mał również stype­ndi­um za zdoby­cie tytułu najlep­szego Junio­ra Pow­iśla Dąbrowskiego w Turnieju Sza­chowym CORDARE 2019.

Stu­di­en­jahr 2018/2019

Fun­dac­ja przyz­nała stype­ndi­um 22 osobom. Ufun­dowano  8 stype­ndiów stu­denc­kich, 13 stype­ndiów uczniows­kich oraz jed­no  stype­ndi­um spec­jalne dla najlep­szego Junio­ra Pow­iśla Dąbrowskiego w Turnieju Sza­chowym CORDARE 2018.

Stu­di­en­jahr 2017/2018

Stype­ndi­um Fun­dacji CORDARE otrzy­mało  17 osób.

Przyz­nano 4 stype­n­dia stu­denck­ie i 12 uczniows­kich oraz jed­no stype­ndi­um spec­jalne (1000 zł) za zwycięst­wo w Turnieju Sza­chowym, orga­ni­zowanym przez Fun­dację. Dla dwóch stype­ndys­tek ufun­dowano dodatkowo kursy językowe na Wim­ble­don School of English.

Stu­di­en­jahr 2016/2017

Przyz­nano 11 stype­ndiów, w tym trzy stu­denck­ie i osiem stype­ndiów uczniowskich.

Spender

Geschätzte Spender!

Haben Sie her­zlichen Dank, dass Sie bere­it sind, unsere Stiftung zu unter­stützen. Wir ver­ste­hen jede, selb­st die kle­in­ste Spende als einen Auf­trag an uns, Men­schen in Not zu helfen. Wir leis­ten unsere Arbeit ehre­namtlich, so dass Ihre Spenden ohne Ver­wal­tungskosten direkt die notlei­den­den und bedürfti­gen Men­schen erre­ichen. Bei Fra­gen zum Spenden ste­hen wir Ihnen gerne zur Ver­fü­gung. Gerne kön­nen Sie uns auch per E‑Mail kon­tak­tieren.

Als Zeichen unser­er Dankbarkeit möcht­en wir die Namen unser­er Gön­ner auf der Inter­net­seite der Stiftung erwäh­nen. Aus organ­isatorischen und formellen Grün­den wer­den einzig die Spender­na­men in alpha­betis­ch­er Rei­hen­folge aufge­führt, die wenig­stens ein jährlich­es Stipendi­um (500 Euro) ges­tiftet haben und die mit der Ver­ar­beitung und Nutzung ihrer Dat­en durch die Stiftung Cor­dare und deren Veröf­fentlichung auf der Inter­net­seite ein­ver­standen sind.

PRIVATPERSONEN

Erzb. Stanisław Budzik, Kor­nelia i Mar­i­an Bielowie, Pfr. Robert Biel, Doro­ta i Woj­ciech Buczkowie, Maria Bur­gen­er, Pfr. Stanisław Cyran, Lidia Dobosz, Mar­i­an Dobosz, Doro­ta i Tomasz Dzieńs­cy, Tere­sa i Andrzej Fid­owie, Mar­ta i Andrzej Fijałowie, Aga­ta i Jerzy Frą­cowie, Pfr. Krzysztof Gac, Pfr. Stanisław Gawę­da, Aga­ta i Adam Górkowie, Anna i Michał Jana­siowie, Judith i Mar­tin Kalber­mat­ten, Anna i Jan Kiełba­sowie, Sales Kleeb, Stanisław Kosoń, Jerzy Kuca, Anic­eta i Lech Mary­ni­akowie, Marzena i Witold Misiowie, Pfr. Adam Nita, Bernade­ta i Andrzej Pabi­anowie, Wal­ter Pfen­niger, Doro­ta i Andrzej Piku­lowie, Rosa Schädler und Fam­i­lie, Rita i Gal­lus Senn, Pfr. Wiesław Skrabacz, Anna i Andrzej Szko­takowie, Han­na i Mar­iusz Szum­lańs­cy, Mał­gorza­ta i Albert Świątkowie, Thomy, Elż­bi­eta i Bog­dan Zab­dy­rowie, Reg­u­la i Dami­an Zur­briggen, Eri­ka i Oswald Zur­briggen (Saas Grund)

INSTITUTIONEN UND FIRMEN