Ekstremalna droga krzyżowa u stóp Matterhornu

01 marca 2023

10 czer­w­ca 2022 roku miała miejsce u stóp Mat­ter­hor­nu pier­wsza w Szwa­j­carii ekstremal­na dro­ga krzyżowa. Liczą­ca pon­ad 30 km trasa z różnicą wysokoś­ci pon­ad 1600 m prowadz­iła z przełęczy Gorner­grad (3100 n.p.m.) do Zer­matt. W tej pier­wszej ekstremal­nej drodze krzyżowej uczest­niczyło kilku znanych sportow­ców między inny­mi Pirmin Zur­briggen i wielu znanych prze­wod­ników górs­kich. W drodze krzyżowej uczest­niczyło pon­ad 60 osób z pię­ciu kra­jów: Szwa­j­carii, Chorwacji, Por­tu­galii, Słowacji i Pol­s­ki oraz z ośmiu sąsied­nich okolicznych miejscowości:

Duże zain­tere­sowanie, jakie wzbudz­iła przed rok­iem nasza dro­ga krzyżowa, skła­nia nas do tego, żeby również w tym roku zor­ga­ni­zować taką drogę krzyżową u stóp Mat­ter­hor­nu. Ze wzglę­du na panu­jące tutaj zimowe warun­ki dro­ga krzyżowa nie może odbyć się w okre­sie Wielkiego Pos­tu, lecz dopiero później jak stop­nieje śnieg. W tym roku zaplanowal­iśmy drogę krzyżową w pier­wszy piątek czer­w­ca (2.06). Jest to związane również z tym, że dwa dni później jest peł­nia księży­ca, co znacznie ułatwi noc­ną wędrówkę. Dro­ga krzyżowa zacznie się uroczys­tą Mszą świętą na Sun­neg­ga (2280 n.p.m.) o godzinie 17.45. Ta okoli­ca słynie z pięknego widoku na Mat­ter­horn. Ostat­ni wyjazd kole­j­ki o godzinie 17.20.

Po Mszy świętej uczest­ni­cy dro­gi krzyżowej mają do wyboru trzy różne kierun­ki i trzy różne trasy dwie w Zer­matt: jed­ną dłuższą około 25 km (St. Mau­ri­tius) i krót­szą 9 km. Trze­cia trasa Szy­mona i Judy liczy ok. 25 km i prowadzi z Zer­matt (Sun­neg­ga) do Her­briggen. Właśnie ta trasa jest przy­go­towana przede wszys­tkim z myślą o uczest­nikach dro­gi krzyżowej spoza Zer­matt. W ten sposób każdy ma możli­wość znalezienia dla siebie odpowied­niej trasy.

Dla wszys­t­kich, którzy są zain­tere­sowani uczest­nictwem w naszej drodze krzyżowej, przekazu­je­my kil­ka ważnych infor­ma­cji. Orga­ni­za­torzy nie ponoszą odpowiedzial­noś­ci za uczest­ników dro­gi krzyżowej. Uczest­ni­cy ponoszą wszelkie ryzyko związane z wypad­kiem lub chorobą. Trze­ba zabrać ze sobą odpowied­nie wyposaże­nie: buty górskie, lamp­kę “czołówkę”, płaszcz przeciwdeszczowy.

Ze względów orga­ni­za­cyjnych prosimy wszys­t­kich uczest­ników o zgłosze­nie swo­jego udzi­ału. For­mu­la­rze zgłoszeniowe zna­j­du­ją się pod każdą z trzech tras dro­gi krzyżowej. Wszyscy, którzy się zgłoszą, są też uprawnieni do 20% zniż­ki na kole­jkę Sun­neg­ga (Fr. 14,5). Aby otrzy­mać zniżkę trze­ba po wcześniejszym zgłosze­niu swo­jego udzi­ału przy kasie podać swo­je nazwisko.

Dla uczest­ników dro­gi krzyżowej, którzy przy­jadą swoim samo­cho­dem pro­ponu­je­my trans­fer do Zer­matt z Her­briggen za pro­mo­cyjną cenę 10 franków (bilet kole­jowy 17.80 franków). Dla wszys­t­kich uczest­ników dro­gi krzyżowej będzie do dys­pozy­cji także grati­sowy park­ing przy boisku piłkarskim. Cza­sy prze­wozu od 10.00 do 11.00 przed połud­niem i od 14.00 do 16.30 po połud­niu. Taxi Fredy (numer tele­fonu 27 967 33 66) jest też do dys­pozy­cji przez całą noc dla wszys­t­kich, którzy być może w drodze będą mieli jakieś trud­noś­ci i będą potrze­bować trans­portu. Medy­czną opiekę zapew­nia dr Mar­i­an Kożu­chows­ki, który będzie szedł z piel­grzy­ma­mi do Her­briggen. Tak jak przed rok­iem chce­my również ter­az stworzyć starszym parafi­anom możli­wość uczest­niczenia w duchu w naszej drodze krzyżowej. W Zer­matt w Theosaal i w koś­ciele parafi­al­nym w St. Niklaus od godziny 19.00 będzie zor­ga­ni­zowana adoracja.

Po zakońc­zonej drodze krzyżowej wszyscy uczest­ni­cy są zaproszeni, aby spotkać się w bib­liotece cen­trum parafi­al­nego w Zer­matt na kawę i plac­ki oraz w szkole w Her­briggen, gdzie będzie ciepła zupa. Prze­bieg trasy i medy­tac­je dro­gi krzyżowej moż­na pobrać edk.org.pl albo wydrukować.

Naszą drogę krzyżową patronatem medi­al­nym objęło Radio Mary­ja, które będzie trans­mi­tować Mszę świętą i towarzyszyć nam na trasie.

For­mu­la­rz zgłoszeniowy zna­j­du­je się pod każdą trasą dro­gi krzyżowej. Proszę zgłaszać się tylko na jed­ną wybraną trasę.

Dodatkowe infor­ma­c­je: +41279672319 lub robieltarnow@gmail.com.

Gale­ria dro­ga krzyżowa 2022