Noc Nikodema

27 grudnia 2022

Pier­wsze płat­ki śniegu spada­jące z nie­ba przy­pom­ni­ały nam o zbliża­ją­cych się świę­tach Bożego Nar­o­dzenia. Z tej racji, chcąc dobrze przy­go­tować się na przyjś­cie Pana, zor­ga­ni­zowal­iśmy w Zer­matt Noc Nikode­ma. Była to propozy­c­ja dla wszys­t­kich, którzy podob­nie jak bib­li­jny Niko­dem chcieli spotkać się z Jezusem pod osłoną nocy, by w roz­mowie z Nim umoc­nić swo­ją wiarę.

W tym roku Noc Nikode­ma rozpoczęłą się o 20:30 od uwiel­bi­enia. Następ­nie był czas na oso­bistą mod­l­itwę przed Najświęt­szym Sakra­mentem. Około 22.30 — w niepow­tarzal­nej noc­nej atmos­ferze odśpiewany został Akathis­tos — słyn­ny hymn maryjny z VI wieku. Potem wszys­tkim współczes­nym Nikode­mom zostało wystar­cza­ją­co dużo cza­su (do 3 nad ranem) na mod­l­itwę, a także na oso­bistą spowiedź.

Słowa szczegól­nego podz­iękowa­nia za piękną oprawę muzy­czną należą się: Marii Maz­zone i Pirmi­nowi Zur­briggen Jr. a za prowadze­nie mod­l­itwy Ari­an­ie Bell­wald oraz Cor­nelii Pollinger.

Fotorelacja