Kurs Alfa w Zermatt

24 listopada 2022

27 listopa­da odbyło się ostat­nie spotkanie kur­su Alfa, który po raz pier­wszy przeprowad­zono w parafii św. Mau­rycego w Zer­matt. Uczest­ni­cy kur­su spo­tykali się w 10 niedziel­nych wiec­zorów na jedze­niu, filmie i roz­mowach. W kur­sie uczest­niczyło śred­nio ok. 25 osób, które miały okazję dzielić się ze sobą wiarą i życiem oraz budować wza­jemne relacje.

Słowa podz­iękowa­nia należą się wszys­tkim, którzy przy­czynili się do zor­ga­ni­zowa­nia tego kur­su w naszej parafii: Cor­nelii Pollinger, Ari­an­ie Bell­wald i Pirmi­nowi Zur­briggen Jr., a także tym, którzy towarzyszyli nam i wspier­ali nas swo­ją posługą kuchen­ną i mod­l­itwą. Mówimy wszys­tkim z ser­ca: Bóg zapłać!

Fotobericht