Promocja książki

19 listopada 2022

17 listopa­da 2022 roku odbyła się pro­moc­ja książ­ki ks. dra hab. Rober­ta Biela, na której zaprezen­towano jego najnowszą pub­likację “Klub i ludzie w zwier­ci­a­dle cza­su. 100 lat Dąbrovii (1922–2022)”. Pub­likac­ja ta stanowi przegląd dziejów min­ionego stule­cia małej ojczyzny, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem his­torii Dąbrowy Tarnowskiej. Głów­na część książ­ki poświę­cona jest pow­sta­niu i dzi­ałal­noś­ci Towarzyst­wa Gim­nasty­cznego Sokół oraz pow­sta­niu Sokolego Klubu Sportowego Dąbrovia, który właśnie w tym roku obchodzi stule­cie swo­jego ist­nienia. Boga­to ilus­trowana książ­ka liczy 238 stron i jest opar­ta na 230 różnych źródłach his­to­rycznych. Daje to czytel­nikom sze­ro­ki wgląd w his­torię mias­ta na przestrzeni ostat­niego stule­cia. Z tego też powodu na pro­mocję przy­było wielu przed­staw­icieli lokalnej społecznoś­ci, w tym par­la­men­tarzyś­ci, samorzą­dow­cy, duchowni, nauczy­ciele i przy­ja­ciele auto­ra. Na koniec zaproszeni goś­cie mogli podysku­tować na tem­at nowej książ­ki przy wys­tawnym bufe­cie a autor dłu­go pod­pisy­wał swo­ją pracę.

Fotobericht