Urodziny Maryi w Zermatt

29 września 2022

W Koś­ciele zwykło się obchodz­ić najczęś­ciej wspom­nienia świę­tych, które obchodz­imy zazwyczaj w dniu śmier­ci danego świętego. Rzad­koś­cią w kalen­darzu litur­gicznym są obchody urodzin. W liturgii Koś­cioła zwykło się świę­tować tylko trzy wspom­nienia urodzin. Pier­wszym z nich są urodziny świętego Jana Chrz­ci­ciela obchod­zone 24 czer­w­ca. 6 miesię­cy później w Koś­ciele cele­bru­je się uroczyś­cie Boże Nar­o­dze­nie czyli urodziny Jezusa. Trzec­im świętem naw­iązu­ją­cym do nar­o­dzin jest świę­to Nar­o­dzenia Najświęt­szej Maryi Pan­ny, które obchodz­imy 8 wrześ­nia. Z tej też okazji postanow­iliśmy także w Zer­matt świę­tować urodziny Mat­ki Bożej.

Na zaprosze­nie znanego w Szwa­j­carii artysty Hein­za Jule­na spotkaliśmy się w jego ate­lier. Uroczys­tość rozpoczęła się Mszą świętą. Następ­nie — jak to bywało zwycza­jem w pier­wot­nym Koś­ciele — miała miejsce aga­pa, a w tym przy­pad­ku — mówiąc językiem młodych — par­ty urodzi­nowe, na które swo­je dary przynieśli uczest­ni­cy pochodzą­cy z sied­miu kra­jów: Chorwacji, Hisz­panii, Pol­s­ki, Por­tu­galii, Słowacji, Włoch i oczy­wiś­cie Szwa­j­carii. Przy boga­to zastaw­ionym stole mogliśmy wspól­nie dzielić się chlebem i budować wspólnotę.

Kiedy zapadł zmrok uczest­ni­cy spotka­nia udali się znów do miejs­ca, gdzie spra­wowana była Eucharys­tia, aby tam z płoną­cy­mi świeca­mi wysłuchać starochrześ­ci­jańskiego hym­nu ku czci Bog­a­r­o­dz­i­cy Maryi – akatis­tos, który w ciszy noc­nej wybrzmi­ał w nieza­pom­ni­any sposób u stóp Matterhornu.

Po jego zakończe­niu wszyscy udali się w pro­cesji światła ze świeca­mi w ręku i mod­l­itwą różań­cową na ustach niosąc pięknie udeko­rowaną fig­urę Mat­ki Bożej Fatim­skiej do Koś­cioła parafi­al­nego w Zer­matt. Tutaj wszyscy przyjęli na zakończe­nie bło­gosław­ieńst­wo Najświęt­szym Sakramentem.

Fotorelacja